top of page

ארגון שווקים

שווקים פתוחים.jpg

הפעלת מקומות בילוי לצעירים

פאב חברתי.jpeg

פתרונות מסחר מהירים

קיוסק נייד.png

חברה כלכלית לפיתוח עירוני בע"מ מתכבדת להציע לרשויות מקומיות שיתוף פעולה בתחומים עירוניים נרחבים כולל:

  • פיתוח תשתיות עירוניות וביצוע פרויקטים משותפים לשדרוג מערכות העיר

  • ניהול ושדרוג נכסי הרשות בצורה כלכלית

  • ניהול ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים לטובת תיירות פנים וחוץ

  • תמיכה בפרויקטים כלכליים עירונים

  • קידום שיווק קרקעות רמ"י עם פלישות קשות.

  • קידום מכרזי מקרקעין מול יזמים פרטיים

  • פיתוח פרויקטים עירוניים בתחום התיירות, ספורט ופנאי

  • גיוס הון למימון פרויקטים עירוניים כלכליים

 

נשמח לפעול ביחד לטובת הישוב ותושביו במסגרת פעילות משותפת על בסיס הסכם שיתוף פעולה או שותפות לא רשומה בהתאם למדיניות של הרשות, חוקי מדינת ישראל, החלטות המועצה, תוכנית עבודה רב שנתית ורצון טוב של שני הצדדים לקדם יישובים בפריפריה למעמד של עיר מוצלחת ופורחת למופת.

 

בנייה פרטית ויזמות

יזמות1.webp

תכנון עיר

פיתוח שכונות.jpg

שדרוג תשתיות עירוניות

פיתוח תשתיות 2.png

מבני ציבור

מבני ציבור.jpg
bottom of page