top of page

ארגון שווקים

שווקים פתוחים.jpg

הפעלת מקומות בילוי לצעירים

פאב חברתי.jpeg

חברה כלכלית לפיתוח עירוני בע"מ מתכבדת להציע לקהל רחב של לוקוחותיה הן בין הרשויות המקומיות והן בין הלקוחות הפרטיים שיתוף פעולה בתחומים שונים בתחום עירוני, תכנון סטטוטורי, תכנון מפורט, ייעוץ בנושאים הנדסיים שונים כולל:

 

בתחום תכנון וניהול עבודות הנדסיות:

 • ניהול הקמה, תיאום תכנון וביצוע 

 • תכנון ארעי ומפורט של מתחמי בינוי חדשים, תשתיות עירוניות

 • ביצוע פרויקטים משותפים לשדרוג תשתיות ומערכות העיר.

 • ניהול ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים לטובת תיירות פנים וחוץ

 • מתן חוות דעת, תכנון וניהול עבודות ניקוז לניהול מי נגר עילי.

 • אחזקת מבנים, תשתיות ומערכות הנדסיות

 

בתחום פיתוח עוצמה כלכלית  

 • תמיכה בפרויקטים כלכליים עירונים

 • קידום שיווק קרקעות רמ"י עם פלישות קשות.

 • קידום מכרזי מקרקעין מול יזמים פרטיים

 • פיתוח פרויקטים עירוניים בתחום התיירות, ספורט ופנאי

 • גיוס הון למימון פרויקטים עירוניים כלכליים

 • ניהול ושדרוג נכסי הרשות בצורה כלכלית

 

נשמח לפעול ביחד לטובת הישוב ותושביו במסגרת פעילות משותפת על בסיס הסכם שיתוף פעולה או שותפות לא רשומה בהתאם למדיניות המזמין, חוקי מדינת ישראל, תוכנית עבודה רב שנתית ורצון טוב של שני הצדדים לקדם יישובים בפריפריה למעמד של עיר מוצלחת ופורחת למופת.

 

פתרונות מסחר מהירים

תכנון עיר

פיתוח שכונות.jpg

שדרוג תשתיות עירוניות

פיתוח תשתיות 2.png

מבני ציבור

בנייה פרטית ויזמות

קיוסק נייד.png
יזמות1.webp
מבני ציבור.jpg
bottom of page