top of page

להרשמה במאגר הקבלנים

קבלנים רשומים בענפים שונים מוזמנים להירשם למאגר הקבלנים לפי מקצועות ואזורי פעילות שונים.

עדיפות לקבלנים אשר מוכנים לעבוד על בסיס מחירון חברת ד.ק.ל. על כל נספחיו הן לעבודות בנייה ותשתיות והן לאחזקה ושיפוצים

 לקבלת מידע יש לשלוח בקשה לרישום למאגר mce.group1990@gmail.com

להורדת קובץ בקשה להרשמה ומסמכים הנדרשים לחץ

 

להרשמה במאגר יועצים מקצועיים

מתכננים, יועצים, מנהלי פרויקטים ומפקחים מוזמנים להירשם למאגר היועצים לפי מקצועות ואזורי פעילות שונים.

לקבלת מידע יש לשלוח בקשה לרישום למאגר mce.group1990@gmail.com

להורדת קובץ בקשה להרשמה ומסמכים הנדרשים לחץ

bottom of page